tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Arabic for: The apple of my eye.
Angie is habibti wa nour aini. Angie is my beloved and she is the apple of my eye.
viết bởi Romeo79 16 Tháng mười, 2009