tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Arabic for: The apple of my eye.
Angie is habibti wa nour aini. Angie is my beloved and she is the apple of my eye.
viết bởi Romeo79 16 Tháng mười, 2009
17 18