tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Chav slang for "Do you know what I mean"
I felt that film was too slow and weird or... Nuttamean?
viết bởi HazvineAh 05 Tháng chín, 2013