tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
on-line boyfriend, a man or boy you talk to online as much as your boyfriend but is not really your boyfriend.
I have to go home now and get on facebook to talk to my OLBF
viết bởi babyMacMI 10 Tháng mười một, 2009