tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Oh
My
God (Gosh)
Get
Over
Your
Self (Selves)
Guy 1: My holy palas eq is totaly awsome!
Guy 2: OMGGOUS!
viết bởi GreenApple 05 Tháng tám, 2009

Words related to OMGGOUS

awsome eq omfg omgus wow