tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
OMHFG = Oh My Holy Fucking God
D_A Gurl : OMHFG, did u see that ?
Bob : Oh, Yea. O.O
viết bởi destiny_angel Kiara Namikaze 09 Tháng tư, 2009

Words related to OMHFG

fucking god holy my oh