tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
"Oh my Righteous God"
Guy: Dude, check those 2 fine chicks out by that Little Burgundy store.

Guy 2: *notices girls ... OMRG!
viết bởi kermit1986 16 Tháng tư, 2010