tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
When you get out of the cold water and you have a shriveled dick.
When he got out of the cold water he realized he had ocean dick.
viết bởi Mike Hunt 30 Tháng mười, 2003