tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
15.
OCK
official fall out boy fan club: Overcast Kids
official fall out boy fan: OCK (get it? OverCast Kid)

yeah. so there.
i dont feel like spending $22.95 to be an OCK.
viết bởi xo alwaysbeLIEve 17 Tháng mười, 2006