tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
Another word for 'cool' 'awesome' 'epic'.
Dude, did you see that movie?

Yes! It was so ockerman!
viết bởi ockermangal 10 Tháng tám, 2011