tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
1)Crazy; off the hook
2)Wild or fun
"That party was off da heasay!
viết bởi SouthSideChillin 10 Tháng sáu, 2003