tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
No problem.
Rap: Can you help me with the chores? I'm tired...
Cheng: Ok fine porcupine
viết bởi Sundaribry 10 Tháng ba, 2010