tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
Marijuana, pot, a rolled up doobie
"hey, are you down for a little smoke of the old bombay?"
viết bởi oldbombay 30 Tháng một, 2010