tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
An uncommon sexual act; open to interpretation.
''Oh yeah i was omnoming his * last night...it blew his mind.''
viết bởi Sexmongerbeastfolyf 26 Tháng năm, 2008