tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A hip, cool way of saying you partake in a certain activity on a regular basis.
John: "First time on a yacht?"

Guy: "No way man, I sail yachts on the reggie."
viết bởi mushmouth618 18 Tháng tám, 2009

Words related to On the reggie

on the reg reggie sail yachts