tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:

One of life's great mysteries chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?