tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A Ball Consisting of organs, usualy always eaten fresh and bloody!
Get that Damn organ ball out of my face!
viết bởi Louis G. 03 Tháng năm, 2006