tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

Origins, Online Multiplayer 1st person shooters: See - CounterStrike chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?