tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
noun- A TRIPLE INTEGRAL! see ovechtrick
Student1- "Why were'nt you at the hockey game last night?"
Student2- "I got stuck doing Calc 3 last night. Ovechtegrals were a bitch."
viết bởi wolfpackpride 28 Tháng hai, 2011