tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
This a shape whose geometric shape isn't quite a circle yet isn't a oval but a hybrid in between the two.
viết bởi The Hesse 18 Tháng tám, 2013