tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
To slaughter, to pone, in nerd language
Last night at that game during runescape i P3WN3D that n00b and i am the 1337, w00t!!!1111
viết bởi josh and vk 12 Tháng năm, 2006