tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Political Leaders and Elected Officials
Barack Obama is a PLEO.
viết bởi Tonya J. 22 Tháng hai, 2008