tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Short for "Person of Sub Normal Intelligence"
<Oompa> Chouzan is a POSNI
<Chouzan> stfu, newb.
viết bởi Colin-uk 27 Tháng tám, 2005
 
2.
A Person of SubNormal Intelligence
Chouzan is a POSNI.
Oompa is not a POSNI.
viết bởi Oompa 27 Tháng tám, 2005