tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The greatest place on the planet. (Oregon)
Ted: Whats the greatest place on the planet, God?
God: Pacific City, OR.
Ted: I like your beard.
viết bởi johnnygofatly 28 Tháng ba, 2009