tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Militant Liberal
Wow, that pakey just tore the arms off that Republican with the speed of a gnat on crack!
viết bởi James Hanley 28 Tháng mười, 2003
 
2.
extraordinary imitator
That Pakey can just mirror anything around him
viết bởi Brian Mcpake 21 Tháng hai, 2004