tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
Of pakistani and ecuadorian decent
Me: I'm half pakistani and half ecuadorian
You: (Staring in amazement)
Me: I'm Pakidorian (duh)
You: Oh,Oh. (wiping drool off chin) Ok
viết bởi T-none of yours-Z 30 Tháng một, 2007