tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
An epic name given to an Asian. Because of its similarities in sounding to "panda," many nicknames can be given to this person.
Kung Fu Pandu
Pandumonium
viết bởi EpicYuki 04 Tháng mười, 2009
 
2.
the kind of awesome dude that is awesome
pandu is awesomer than bruce lee :O
viết bởi chop_sticksss 04 Tháng mười, 2009