tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Stealing the pants off a grown man just for a ROFL.
Man: *Strolling the streets*
Panty Snatcher: *Runs and steals Pants...*
Panty Snatcher: 'ROFL. GTFO, you got just Panty Snatched.'
viết bởi Muff & Yeti 17 Tháng tám, 2008