tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
The soul of an unborn goat.
Do you need a parademix to do that job?

Does your black cauldron require a parademix?
viết bởi Fantasia almighty 13 Tháng mười, 2013