tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Saying every single swear word or hurtful word at once, but put into one word
Friend: God shut up your so annoying!
Me: NO!
Friend: PARADIGIM!
viết bởi C.A.M.+T.L.D. 17 Tháng mười, 2010