tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Slang for pornography also known as porn.
My pawno is stuck to my leg.
Someone give me more pawno.
viết bởi Ry4n0 21 Tháng bảy, 2003