tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Mexican word for chicken breast
AHora comi pechuga de pollo
"Today I ate me Some CHicken Breasteses"
viết bởi yes_its_my_name 24 Tháng tám, 2009