tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Ointment from a mans penis. Secretion of seminal fluid.
Lamar: I shot her mouth full of my pecker juice Chip!

Chip: Homerun Lamar!!!
viết bởi Chippah1234 17 Tháng mười một, 2013