tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
85.
Short for penis. Type of word you might here a child saying.
He's got a peeps and she's got a 'giner.
viết bởi James L 08 Tháng ba, 2005
 
86.
refers to mens testicles.
That guy got 2 peeps, but dem aliens got 3 or 4 even!
viết bởi singleweird 27 Tháng bảy, 2005