tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A slang word for "Penis".
He pulled down is undies and whipped out his penaca.
viết bởi maleorderrifle 16 Tháng tám, 2011