tìm từ bất kỳ, như là rimming:

People's Bank of China chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?