tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Short-hand for pepperoni mushroom pizza.
Man 1: Man, I'm so hungry!
Man 2: Bro, let's get some peppe mao!
Man 1: I LOVE peppe mao, let's go to that pizzeria down the street!
viết bởi MaudA 27 Tháng tư, 2012