Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là latergram:

Person 1: Everything sucks. Me: That's Life chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?