tìm từ bất kỳ, như là tbt:

Person2: chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?