tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
fuck you!
Origin: title of a song by Pharoe Mange
A:"You're a little bitch"!
B:"Pharoe Mange"!
viết bởi Web*/Babyboy 23 Tháng mười, 2003