tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A photography-focused blogger
Julie of Peek & Eat is an incredible photogger! I love looking at her food porn.
viết bởi The Pretty Panda 28 Tháng năm, 2010