tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The being of phsyco. Being crazy.
Person: U phsycadelic bitch!
Other person: phsycadelic whore!
Person: What the hell does phsycadelic mean?!
viết bởi RiverRockz 01 Tháng tám, 2011