tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A vegetarian 4channer.
That phytofag loves fruits and vegetables so much he got banned for posting apple seed porn on /b/.
viết bởi Lollerc0a5t3r 12 Tháng mười, 2010