tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
the most unique, georgeous, wonderful girlfriend in the world.
I love my Pierbear...she's awesome to me!
viết bởi Anonymous 09 Tháng mười, 2003