tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Drinking isn't cool. Stay in school, fuckstripe.
I can drink all the Pinot Blanc I want, and I'm still not going to get any pussy.
viết bởi bowler 03 Tháng hai, 2005