tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
1. to flick a man's genitalia

2. to be fuckin skrillaX-D at playing a tiny-ass whistle.
Ryans mom loves to pitoflick the immigrant neighbors.

Ryans mom is a pitoflick at play small whistles.
viết bởi Ganjabrah420 16 Tháng sáu, 2011