tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The red-neck way of saying Pitt Bull
Them Pitt Boos is vicious.
viết bởi Asuitegrl 09 Tháng hai, 2009

Words related to Pitt Boo

gangsta oreo pittbulls redneck vicious white