tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
Platterz or Platty:

Abbreviation for the word 'Platform'. Used by divers worldwide for platform diving and competitions.
Diver 1: "Are you competing Platterz?"
Diver 2: " No because last week i went splatty on platterz.
viết bởi diverfosho 30 Tháng năm, 2011