tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Screaming rabid circus monkey looking for revenge…
Ah! Help me! There is a PlayBoxCube coming after me!
viết bởi Anonymous 27 Tháng tám, 2003