tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Having priorty over other players, depending on your controller port.
Player Priority:
Player 1 > Player 2 > Player 3 > Player 4.
viết bởi djskribblez2 16 Tháng một, 2011