tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
The newest guitar products brand.
Dude what pick is that?
Its a PlecPicker Pick dude!
viết bởi keiran plecpicker jones 05 Tháng năm, 2013